Stadgar

Eftersöksföreningens målsättning:
Att verka som en rasobunden förening med målsättning att utbilda
eftersökshundar och förare för skadat vilt.

Det sker bl.a. genom:

 • Förmedling av kunskap om eftersök av klövbärande vilt.
 • Engagemang i utbildningar av eftersöksförare och deras hundar.
 • Vidareutveckling av kvalitets standarden för eftersöks arbete i Sverige
 • För att främja kompetensutveckling bland annat genom evenemang, nätverk och ökat nationellt och internationellt samarbete.
 • Engagemang i samhällets information rörande verksamheten och eftersök.
 • Engagera sig i politiska frågor runt eftersök i Sverige

§ 1. MÅL
För Svenska Eftersöksföreningen, nedan benämnd föreningen gäller det gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom

 1. att väcka intresse för eftersökshundar, jaktligt fullgoda hundar.
 2. att utveckla hundarnas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av olika raser.
 3. att informera och sprida kunskap om eftersökshundars beteende, fostran, utbildning och vård.
 4. att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för eftersök i Sverige.
 5. att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden, hundägaren och hundägandet.

§ 2. VERKSAMHET
För att uppnå uppsatt mål skall föreningen

 1. informera och sprida kunskap om eftersök dess mål, organisation och olika arbetsformer.
 2. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas egenskaper kan komma till användning
 3. möjlighet att anordna prov och utbildningar, så väl inom landet som utomlands.
 4. stödja och medverka i debatt
 5. ha tydlig opinionsbildande verksamhet

§ 3. MEDLEMSKAP
Enskild person kan bli medlem i föreningen. Styrelsen eller den av styrelsens utsedda beviljar medlemskap. Beslutet om medlemskap kan inom ett år upphävas av klubben.

Ungdomsmedlem är medlem under 16år. Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Årsmöte kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften och utveckling runt eftersök, till hedersmedlem.

Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift.

Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan.

Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa myndigheters bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som myndigheter föreskriver.

Föreningen kan efter styrelsebeslut exkludera medlem som bryter eller åsidosätter föreningens stadgar och uppsatta mål, detta sker efter att en (1) skriftlig varning utfärdats.


§ 4. MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte.

Om flera personer i samma familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift.

Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift.

Familjemedlem erhåller inte föreningens publikationer om sådan utgives.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.


§ 5. VERKSAMHETSÅR och mandatperiod
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från och med det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästkommande årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.


§ 6. ORGANISATION
Föreningens angelägenheter handhas av årsmöte och en av årsmötet vald styrelse.

För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område och efter godkännande av föreningsstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och arbetsformer som följer föreningens regler och mål.


§ 7. ÅRSMÖTE
Mom. 1 Årsmöte, ordinarie och extra

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före april månads utgång.

Extra årsmöte skall hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av föreningsmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.

Om extra årsmöte begärts skall det hållas inom 60 dagar.

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall utfärdas av styrelsen och delges medlemmar senast 40 dagar före mötet genom meddelande i föreningens publikation eller på annat likvärdigt sätt.

Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen


Mom. 2 Dagordning

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av vice ordförande.

Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av föreningen mötets ordförande.


Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Justering av röstlängden.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av föreningens medlemmar.
 6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med utbildningsrådet- och jaktprovskommitténs berättelser samt revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av årsbokslut med balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
 13. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
 14. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
 15. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen enligt § 8 samt beslut om ersättares tjänstgöringsordning.
 16. Val av två revisorer och två ersättare för dessa enligt § 9 i dessa stadgar.
 17. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
 19. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 5 veckor före mötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig. Till ärendet skall styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.
 20. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmöte så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.


Mom. 3 Röstning

Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet så beslutar. Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal utom i fråga där annat stadgas.

För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan årsmötet förklaras avslutat.


Mom. 4 Närvarorätt m m

Vid årsmöte har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig, men ej rätt att delta i beslut.

De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

De av styrelsen inbjudna representanter för andra hundklubbar och organisationer.

Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.


Mom. 5 Motioner och ärenden

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 7 veckor före årsmötet.

Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i 1:a stycket, kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen


§ 8. STYRELSE

Förvaltningen av föreningens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse.


Mom. 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande och minst 3 ordinarie ledamöter samt högst 4 ersättare.

Ordinarie årsmöte väljer vart 2 år ordförande för 2 år, halva antalet övriga ledamöter för två år, varav ett avelsråd för internationella kontakter samt halva antalet ersättare för två år.

Ersättare tjänstgör i den ordning röstetalet vid föreningsmötet visar, eller om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Till ordinarie ledamot och ersättare i styrelsen kan endast den väljas som är medlem i föreningen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.

Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna föreningens firma.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden, eller om 51% av styrelsen vill det.

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde skall protokoll föras.

Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.


Mom. 2 Styrelsens åligganden

Styrelsen eller av styrelsen utsedd skall, förutom vad som sägs i dessa stadgar , bland annat

 1. ansvara för att upprätta ett utbildningsråd.
 2. medlemsansökningar och antaganden.
 3. bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet
 4. verkställa av årsmötet fattade beslut och uppdrag
 5. ansvara för föreningens tillgångar
 6. avge verksamhetsberättelse och årsbokslut till ordinarie årsmöte
 7. senast 4 veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsbokslut med balans- och resultaträkningar till revisorerna
 8. senast en månad efter ordinarie årsmöte till Föreningens medlemmar lämna uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen
 9. tillställa ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträde och årsmöte finns på hemsidan eller i utskick
 10. upprätta program rörande tid och plats för utbildningar och träffar.
 11. i övrigt sköta föreningens angelägenheter.

§ 9. RÄKENSKAPER OCH REVISION

Föreningens årsbokslut med balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av föreningens angelägenheter skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorer och ersättare för dessa väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tid från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmöte.

Föreningens räkenskaper skall tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna senast 4 veckor före ordinarie årsmöte.

Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före ordinarie årsmöte.

Ordinarie revisorer har rätt att begära få närvara vid styrelsens sammanträde.


§ 10. VALBEREDNING

Av årsmöte utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmöte. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, om möjligt från olika delar av landet, varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga ledamöter två respektive tre år. Sammankallande är den ledamot vars mandattid löper ut under året. Ny sammankallande är den ledamot som sedan står i tur att avgå.

En ledamot skall, vid varje årsmöte, väljas för en mandattid av tre år.

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 11. PROTOKOLL

Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid styrelsens och AU:s sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.

AU-protokoll justeras av alla deltagare i mötet. Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar.

Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

§ 12. DISIPLINÄRENDEN

För disiplinärenden och dessas handläggning gäller föreningens stadgar. Se § 3. medlemskap.

§ 13. FORCE MAJEURE

Om föreningen på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin föreningsverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Föreningen har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Föreningens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till styrelsen.

På motsvarande sätt har föreningen rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften eller från de som anmält sig och ej infinner sig till evenemanget. Föreningen svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom föreningen som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14. STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 31 / 12 inges till styrelsen som däröver till årsmötet avger yttrande enligt § 7, mom. 2, punkt 17.

Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet.

För sådant beslut krävs antingen att det biträds av ¾ av antalet i beslutet deltagande medlemmar vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie.

Föreningens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas på årsmötet.

§ 15. UPPHÖRANDE AV FÖRENINGEN

Beslut att få upphöra som eftersöksförening fattas vid årsmöte.

För att beslut om upplösning skall vara giltigt skall detta ha fattats av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, och på det senare årsmötet ha biträtts av minst ¾ av de röstande.

Upplöses föreningen som medlemsorganisation skall klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till viltskadefonden att användas på sätt som sista fullmäktigemötet beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.

Stadgarna antagna: 11 aug 2012 Hjällaröd N:Rörum Skåne.